เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขายรถ

กรณีรถมีสมุดคู่มือจดทะเบียน / รถไม่ติดไฟแนนซ์

รถบุคคลธรรมดา

จำนวน

1. สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
(เจ้าของรถเซ็นซื่อในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์)

ตัวจริง

2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3 ใบ
รถนิติบุคคล

จำนวน

1. สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
(ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเซ็นในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมประทับตราบริษัท)

ตัวจริง

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3 ใบ
4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัททุกหน้า
(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า)
3 ชุด

 

กรณีรถไม่มีสมุดคู่มือจดทะเบียน / รถติดไฟแนนซ์

รถบุคคลธรรมดา

จำนวน

1. สมุดสำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียน

1 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
5 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
5 ใบ
4. สัญญาเช่าซื้อ

1 ชุด

รถนิติบุคคล

จำนวน

1. สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียน

1 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
5 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
5 ใบ
4. สัญญาเช่าซื้อ

1 ชุด

5. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัททุกหน้า
(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า)

5 ชุด

สนใจสอบถามราคา
นัดดูรถถึงที่ ติดต่อได้เลย ปรึกษา ฟรี! 24 ชั่วโมง